reispas Vraag reispas aan

Vervoer van maandag t/m zaterdag | BEL: 06-13839915

Naoberbus

 

 

Bedrijfsplan “De Naoberbus”

Bedrijfsplan van de Stichting Berkelland Oproep Bus. Versie dd. 3 april 2023, geactualiseerd in april 2024.

Stichting Berkelland Oproep Bus Opgericht, 04 juni 2013
KvK: 58094407

Bedrijfsplan De Naoberbus Organisatiegegevens

Naam: stichting Berkelland Oproep Bus
Datum opgericht: 04 juni 2013
KvK: 58094407
ANBI-registratie: RSIN 852871090

Coördinatoren: Werknemers:

Het bestuur bestaat uit minimaal 4 personen, allen onbetaalde vrijwilligers: een voorzitter, secretaris, penningmeester, en een ledenadministrateur.

De coördinatoren zijn de bedrijfsleiders van de organisatie. Zij stellen de weekplanning samen, zijn het aanspreekpunt voor de chauffeurs en adviseren het bestuur.
De Naoberbus beschikt over planners en chauffeurs, allen onbetaalde vrijwilligers.
Op 1 maart 2023 telde de organisatie 20 chauffeurs. Een aantal werkt ook als planner.

Doel van de organisatie

De Stichting Berkelland Oproep Bus, in de volksmond “De Naoberbus” genoemd, is opgericht om te voorzien in het vervoer van personen, die wonen in de gemeente Berkelland, die geen gebruik (meer) kunnen maken van openbaar vervoer of waarvoor het openbaar vervoer geen oplossing voor hun vervoersvraag kan bieden en niet beschikken over voldoende middelen om gebruik te maken van taxivervoer en dergelijke.

Het vervoersgebied beperkt zich tot de gemeente Berkelland en de woonkernen: Barchem, Lochem en Groenlo.
De Naoberbus biedt van maandag tot en met zaterdag tussen 08:30 en 18:00 uur vervoer op maat, van deur tot deur, op de afgesproken tijd, met extra service, niet alleen bij het in- en uitstappen, maar ook door bijvoorbeeld de boodschappen van de klant te dragen en in huis neer te zetten.

De Naoberbus rijdt na telefonische afspraak op de afgesproken tijden, waarbij gestreeft wordt om een eventuele vertraging te beperken tot maximaal 10 minuten. Bij grotere vertragingen wordt de klant telefonisch op de hoogte gebracht van de vertraging.
De Naoberbus springt in het gat dat er is tussen openbaar vervoer en taxivervoer. Het is geen doel om concurrerend te zijn of te worden met taxibedrijven. Derhalve worden klanten eerst gescreend of zij passen in de doelgroep. Het lidmaatschap van de Stichting Berkelland Oproep Bus kost jaarlijks € 30,-- .

De Naoberbus is een organisatie zonder winstoogmerk.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit vaak oudere personen die niet beschikken over eigen vervoer, graag thuis willen blijven wonen of vanuit een zorginstelling zelfstandig mobiel willen blijven.
Denk daarbij aan het zelfstandig boodschappen willen doen, een bezoek aan de dokter, tandarts of fysiotherapeut, familiebezoek (bijv. aan partner in verpleeg- of verzorgingshuis) of wekelijks verenigingsbezoek. Ook het vervoer naar zorgboerderijen en dergelijke instellingen wordt door de Naoberbus opgevangen.

Daarnaast vervoert de Naoberbus ook enkele jongere personen (met een beperking), die om de een of andere reden geen gebruik kunnen maken van regulier openbaar vervoer of taxi.

De Naoberbus vindt dat iedereen moet kunnen blijven deelnemen aan het sociale leven en de maatschappij, zonder telkens weer een beroep te moeten doen op een mantelzorger, kinderen of buren.
Bij uitzondering wordt de Naoberbus ook door de gemeente Berkelland ingezet, bijvoorbeeld voor vervoer van personen met een bepaalde verblijfstatus en tijdens de Coronacrisis voor het vervoer naar vaccinatielocaties.

Werkwijze

De Naoberbus beschikt over planners en chauffeurs, allen vrijwilligers. Voor zowel planners als chauffeurs wordt een maandelijkse inzet-planning gemaakt.
De planners werken thuis op hun eigen computer, laptop of tablet. De planner beschikt over de telefoon met het algemene nummer van de Naoberbus. Door middel van deze telefoon beschikt de planner ook over de gegevens van de leden/klanten.

De chauffeurs rijden de auto's, zij hebben een telefoon in de auto. Op de telefoon worden de ritten voor de chauffeurs weergegeven. De telefoon wordt tevens gebruikt voor contact met de planner en met klanten.

De klant belt de dienstdoende planner, zo veel mogelijk een dag voorafgaand aan de gewenste rit. De planner zoekt in het planningssysteem naar de mogelijkheden om de gewenste rit op de gewenste datum en tijden naar de gewenste locatie en terug naar het verblijf adres uit te kunnen voeren.

De planner plaatst de afgesproken rit in het planningssysteem. De ingevoerde rit wordt via van het internet direct doorgezonden naar de telefoons van de chauffeurs in de auto's.
Op de telefoon worden daardoor steeds de meest actuele ritten weergegeven voor de chauffeur. De chauffeur voert de ritten uit volgens de planning op zijn/haar telefoon.

De klant betaalt voor het vervoer via een strippenkaart. De strippenkaart is te koop bij de chauffeur. De strippenkaarten kunnen contant of via een pinbetaling worden afgerekend.
De planner vermeldt bij de geplande rit het aantal verschuldigde strippen; de chauffeur schrijft na de rit het aantal strippen op de strippenkaart af.

Het aantal verschuldigde strippen is afhankelijk van de afstand van de rit.
De prijs van een (losse) strip is € 1,50. Voor vervoer binnen eigen woonplaats zijn 3 strippen verschuldigd voor een heen- en retourrit.

Aan het eind van de dag wordt gewisseld van chauffeur en planner.

Financieel overzicht

In juni 2013 is de Stichting Berkelland Oproep Bus opgericht. Na een aanloopperiode, zijn bij diverse fondsen en de gemeente Berkelland subsidies aangevraagd. De fondsenwerving heeft in totaal ca. € 80.000,-- opgebracht. Hiervoor is o.a. een rolstoelbus met lift aangeschaft.

De omzet in de afgelopen jaren bedraagt ca. € 25.000,-- à € 30.000,-- . Deze inkomsten bestaan uit opbrengsten van het lidmaatschap, het vervoer van klanten en incidenteel vervoer voor de gemeente Berkelland.
De kosten voor een lidmaatschap worden zo laag mogelijk gehouden om geen drempel op te werpen. Leden van de Naoberbus betalen nu € 30,-- per jaar.

Helaas zijn vrijwel alle jaren met verlies afgesloten, met het boekjaar 2017 als uitzondering op de regel. In dit jaar werd een bescheiden winst geboekt.
Het verlies over de boekjaren bedraagt gemiddeld ca. € 5.000,-- per jaar. Dat is ca. 50% van de geboekte afschrijving op het wagenpark.

Gevolg van bovengenoemde verliesjaren is dat de Naoberbus onvoldoende reserveringen kon boeken voor vervanging van de voertuigen.

Voor de komende jaren wordt afname van het verlies voorzien, omdat een vernieuwd wagenpark zuiniger rijdt en jongere voertuigen in de eerste jaren minder onderhoudskosten met zich mee zullen brengen.

Visie op de toekomst

In de afgelopen 8 jaar heeft de Naoberbus bewezen dat er een duidelijke behoefte is aan laagdrempelig vervoer voor met name oudere mensen. De Naoberbus verleent min of meer maatschappelijke zorg aan deze kwetsbare mensen en voorkomt daarmee dat zij in een isolement komen.

Voor aanvang van de Corona-pandemie telde de Stichting Berkelland Oproepbus circa 200 leden en werden gemiddeld 150 personen per week vervoerd. Door de Corona-pandemie liep dit terug tot circa 130 leden en leidde dit mede door de overheid opgelegde beperkingen tot een lager aantal vervoersbewegingen.

Doordat de vaste kosten gewoon doorliepen, de inkomsten uit vervoer van personen sterk daalde en er geen beroep kon worden gedaan op ondersteuning door de overheid werd de financiële situatie voor de Naoberbus er niet beter op. Afgezien van de incidentele subsidies/schenkingen waarmee de Naoberbus in de gelegenheid wordt gesteld om vervoersmiddelen te kunnen kopen, ontvangt de Naoberbus geen subsidie, ook niet van de eigen gemeente Berkelland. De (sterk oplopende) kosten (denk aan de brandstofprijzen) moeten derhalve betaald worden uit de lidmaatschapsgelden, de opbrengsten van de strippenkaarten en enkele sponsorcontracten. In de afgelopen jaren heeft de Naoberbus zich dan ook genoodzaakt gezien om zowel de prijzen van de strippenkaarten te verhogen en ook de zgn. opstapstrip in te voeren. Echter, door interne kostenbesparingen en een specifieke donatie zijn de strippenprijzen per 1 oktober 2023 weer terug op het oude niveau gebracht. De Naoberbus heeft hiermee de laagdrempeligheid voor haar leden weten te handhaven.

Vanaf het voorjaar 2022, na afschaffing van de meeste Corona-maatregelen, is er weer een groei in het aantal leden en vervoersbewegingen. In 2022 zijn gemiddeld 85 personen per week vervoerd, is daarvoor bijna 80.000 km gereden en kon daarvoor € 28.000 aan opbrengsten worden geïnd (gemiddeld: € 0,36/km).

De Naoberbus bemerkt dagelijks de behoefte aan dit type vervoer en heeft vertrouwen in verder herstel van het aantal leden en vervoersbewegingen.
Doordat steeds meer (oudere) mensen zelfstandig willen of noodgedwongen zelfstandig moeten blijven wonen, zal de behoefte aan laagdrempelig vervoer alleen maar toenemen.

De Naoberbus rekent op eenzelfde groeicurve als voor de Corona-pandemie en ziet haar ledenbestand in de komende 3 jaar verder stijgen tot naar verwachting boven de 200 leden. Ook het aantal vervoersbewegingen zal langzamerhand weer verder toenemen.
Dat betekent dat de beschikbare vervoersmiddelen weer volop zullen moeten worden ingezet. Het aantal vrijwilligers (chauffeurs) is redelijk op peil, een aantal chauffeurs zal worden opgeleid tot planner.

De Naoberbus heeft niet de intentie om uit te groeien tot een vervoersdienst voor een groter gebied dan de gemeente Berkelland. De kracht van de organisatie zit in de kleinschaligheid, de overzichtelijkheid en betrouwbaarheid voor haar klanten.
Belangrijkste punt voor de toekomst is vervanging van de bestaande vervoersmiddelen

Vervoersmiddelen

De Naoberbus beschikt over 2 vervoersmiddelen, twee caddy-achtige auto's.
Één auto is uitgerust met een rolstoelinstallatie voor vervoer van één persoon in een rolstoel en 2 begeleiders, de andere auto kan 3 personen vervoeren en beschikt over voldoende bagageruimte voor rollators.

De auto met de rolstoelinstallatie is in juli 2022, aangeschaft, ter tijdelijke vervanging van de rolstoelbus. Tijdelijk, omdat de finianciële middelen ontoereikend waren voor aanschaf van een noodzakelijke rolstoelbus. Deze rolstoelauto dateert uit 2017 met een kilometerstand van 113.000 km.

In de praktijk blijkt dat vervoer van rolstoelgebruikers met dit voertuig niet altijd mogelijk is en veel tijd en moeite vergt bij het in- en uitladen van de rolstoeler. Om te kunnen blijven voldoen aan de vraag naar vervoer van rolstoelgebruikers zal moeten worden geïnvesteerd in een kleine rolstoelbus met lift.
De andere auto met hoge instap en voldoende bagageruimte voor 2 rollators is in 2023 noodgedwongen vervangen door een soortgelijk model. Het bouwjaar van deze auto is 2019 met een kilometerstand van 41.000 km.

De opbrengsten via de verkoop van de strippenkaarten, de lidmaatschapsgelden, en enkele sponsoren zijn voldoende om de exploitatiekosten, minus de afschrijving op de voertuigen, te dekken, maar de financiële situatie is niet toereikend voor toekomstige vervanging van de voertuigen.

Het bestuur zoekt naar mogelijkheden om dit op te lossen.
Er is een beroep gedaan op de gemeente Berkelland voor subsidie voor andere voertuigen, maar deze is (nog) niet gehonoreerd.
Er wordt nu met name ingezet op verbetering van de financiële situatie door het aantrekken van meer sponsoren en donateurs. Daarnaast is een specifieke actie gestart voor “Vriend van de Naoberbus”.

Om de kosten van de voertuigen te kunnen drukken werd in eerste instantie gedacht aan elektrisch aangedreven voertuigen op basis van koop dan wel op lease. Dit bleek op korte termijn niet haalbaar. Een electrisch voertuig is qua aanschaf aanmerkelijk duurder dan een voertuig op fosiele brandstof. Bovendien ontbreken voor electrisch aangedreven voertuigen voldoende oplaadfaciliteiten in de gemeente Berkelland. Desondanks blijft de Naoberbus zich oriënteren op toekomstig gebruik van elektrische voertuigen en de consequenties hiervan voor haar organisatie.

Founders

De oprichting van de Naoberbus is een particulier initiatief geweest van vrijwilligers van de buurtbus Neede (Gerard Nekkers en Dirk Bos) en leden van de seniorenraad Berkelland (mr. Milène Rütten en Bart Klootwijk).
De Stichting Berkelland Oproep Bus heeft bij haar oprichting van de gemeente Berkelland in 2013 een startsubsidie à € 5000,- ontvangen.
Daarnaast zijn voor aanschaf van een bus vanuit de provincie Gelderland, de Citroën dealer Ruesink, het Oranje Fonds, het RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor), Wooncorporatie ProWonen, het Fonds 2013 en het Fonds 1879 subsidies ontvangen. Deze fondsen werving heeft in totaal ca. € 80.000,-- opgebracht.
De auto voor vervoer van 3 personen is in 2015 aangeschaft. Deze auto is gefinancierd uit een clubsponsor actie van de Rabobank.
De tweedehandsauto met rolstoelvoorziening is in juli 2022 aangeschaft. Voor de financiering hiervan is wederom een beroep gedaan op een aantal fondsen, aangevuld met gelden uit eigen kas. De laatste (ook tweedehands) auto is in het begin van 2023 aangeschaft met eigen middelen.